Building great things to reach the sky
Changing the world, We're dreaming to fly...
(+84) 123 664 9999
contact@mimas.com.vn

Archive: Posts

Photo1404614994609

Mimob Team tập trung trong mọi hoàn cảnh

Dù trong tình trạng mất Internet nhưng Mimob Team vẫn không hề bị ảnh hưởng. Công việc nhanh chóng được phân chia lại để khắc phục tình trạng này. Cùng nhau họp bàn về phương hướng viết app sắp tới, thảo luận về những khó khăn trong quá trình làm việc, những gì còn thiếu, cần khắc phục,... mỗi người đưa ra giải pháp cho nhau, góp ý, hỗ trợ cùng nhau phát triển. Sau buổi họp nhóm...

Our Partners

Innovation and Excellence